جمعه 4 خرداد 1403 | Friday 24 May 2024

آتش نشانی رباط کریم

حوزه مدیریت

- اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.

- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب.

- انجام هر گونه معامله و انعقاد هر گونه قرار داد در رابطه با موضوع عملیات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه معاملات و سایر مقررات سازمان.

- تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به هیئت مدیره برای تصویب.

- تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابع و اتخاذ تصمیمات درباره کارکنان سازمان براساس مقررات موضوعه.

- نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی.

- امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، قبولی، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش یا اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا حسب مقررات مربوطه و در قالب مفاد اساسنامه سازمان

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل.

معاونت اداری و مالی

- تعیین وظایف و حدود و مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های آنان

- رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز سازمان

- نظارت در تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه و تفریغ بودجه سازمان

- کلیه امور اداری و مالی سازمان از قبیل نظارت بر حسن جریان کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی، صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها، سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

اداره امور اداری

- تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای زیربط،

- انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت

- تهیه گزارشات و پیش نویسهای لازم از قبیل احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، تبدیل وضع استخدامی، امور بازنشستگی یا وظیفه، ارتقاء و انتصاب، اضافه کار و نظایر آن طبق دستور

- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل و انجام سایر وظایف و امور مربوط

- ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه هیا وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر

- امور راهنمایی مراجعین (پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها به واحدهای مربوطه، تکمیل فرم و تهیه آمار از تعداد مراجعین و گزارش به مافوق، تماس تلفنی با مقامات مختلف قبل از هدایت مراجعین نزد آنان)

- ارزشیابی (تهیه و توزیع فرمهای ارزشیابی کارکنان و پیگیری در جهت تکمیل توسط مسئولین واحدهای مختلف و بررسی و اعلام نتیجه به کارگزینی برای اعمال درصدهای ضریب و فوق العاده های مربوطه)

- انجام امور بیمه (شامل بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی، مسئولیت، مکمل و...) و رفاه شامل انواع خدمات رفاهی (بن های نقدی و غیرنقدی مناسبتهای مختلف، ورزشی، تحصیلی، تفریحی، زیارتی و...)

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

اداره امور مالی و درآمد

- تکمیل فرمهای تنظیم بودجه، بررسی اعتبارات درخواستی واحدها، نگهداری حساب اعتبارات و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل

- پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها، طرح ها و برنامه ها، تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تحلیل آنها، بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آن به دفتر روزنامه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل، تهیه و تنظیم لیست حقوق و علامی بانکی، چک و ... وو کنترل آن به منظور رفع اختلاف

- رسیدگی به پیش پرداختها و علل حسابها و اسناد مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی،

- انجام امور مربوط به تهیه تراز عملیات و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضا آنها،

- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و بر چسبهای شماره دار بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرف در آخر هر سال و ارائه به امور مالی

- پاسخگویی به مراجعین مربوط به واحدهای نظارت و پیشگیری و تقاضاهای بازدید کارشناسی به منظور وصول بهای خدمات و کارشناسی برابر تعرفه مصوب شورای محترم اسلامی شهر و تایید تقاضای آنها باری پاسخگویی واحدهای ذکر شده و همچنین پیگیری وصول چک های بین راهی و ارائه آمار درآمدهای وصول شده و تطبیق با درآمد پیش بینی شده.

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

مدیریت آموزش و پیشگیری

- تهیه و تنظیم طرحههای ایمنی سطوح مختلف به منظور کاهش حریق ها و حوادث

- نظارت بر تجزیه و تحلیل علل حریق ها و حوادث

- مطالعه گزارشات مربوط به بررسی علل حریق و سوانح به منظور راههای جدید و مناسب برای جلوگیری از آتش سوزی و سوانح و بالا بردن سطح ایمنی در جامعه

- تدوین برنامه های آموزشی و نظارت در اجرای آن

- آموزش علمی و عملی افراد با توجه به آخرین متد بین المللی اطفاء حریق و نجات افراد

- همکاری فنی در تهیه و تنظیم دستورالعملهای اضطراری

- ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج و اشاعه فرهنگ ایمنی در جامعه

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

معاونت فنی و عملیات

- همکاری با معاون و مدیران سازمان برای تدوین برنامه های استراتژیک و اجرایی سازمان

- بررسی و کنترل کلیه آمار و گزارشهای سوانح و آتش سوزی ها و نظارت بر تجزیه و تحلل علل آنها و گزارش به مدیر علل سازمان

- توجه به ایمنی و سلامت کارکنان تحت سرپرستی و فراهم آوردن تجهیزات انفرادی مناسب و امکانات رفاهی و تدابیر راهبردی در راستای رفع مشکل معیشتی آنها

- نظارت و کنترل بر امر ارزشیابی اجرای عملیات اطفاء و نجات به منظور یافتن نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها

- همکاری در امر برنامه ریزی منابع سازمان (انسانی، مالی، تجهیزاتی و نظارت بر استفاده از منابع در حوزه سرپرستی و بررسی کمبودها و مشکلات در مناطق و ایستگاههای عملیاتی و امور ستاد فرماندهی و ارائه پیشنهاد در جهت تامین نیازها و رفع مشکلات و موانع حوزه تحت سرپرستی

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

مرکز ستاد فرماندهی

- آماده نگهداشتن امکانات ارتباطی سازمان

- اطمینان از آمادگی کلیه وسایل و تجهیزات فنی مخابراتی و بیسیم با انجام آزمایشات و بازدیدهای دوره ای

- دریافت کلیه اطلاعات و مکالمات مهم و ارجاع فوری به مقام مافوق جهت اقدام

- نظارت دقیق در گرفتن آدرس محل حادثه یا آتش سوزی و اعزام نیروها از طریق ایستگاه مربوطه

- دریافت گزارشات مختلف و انعکاس موارد مطروحه با واحدهای ذیربط

- نظارت و کنترل بر امر ارزشیابی اجرای عملیات اطفاء و نجات و امداد به منظور یافتن نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

رئیس ایستگاه

- شرکت در آموزشهای ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای، اداری، عقیدتی و دوره های تخصصی

- نظارت و کنتر در حسن اجرای کلیه بخشنامه ا و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ایستگاه

- نظارت و کنترل بر اعمال کلیه افراد طبق شرح وظایف و اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه و محل حادثه و تقاضای تشویق و تنبیه

- اطمینان از آمادگی کلیه پرسنل و تجهیزات تدافعی جهت مقابله با حوادث از طریق شرکت در عملیات و بازدیدهای شبانه و بدون اطلاع

- اطمینان از آمادگی کلیه شیرهای آتش نشانی، پمپها، تابلوها و علامات، پر بودن منابع آب اختصاصی پمپها و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدیدها دوره ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم و ارائه پیشنهادات مورد نیاز

- نظارت و کنترل دقیق بر ماشین آلات و تجهیزات حریق ونجات و غیره که حتماً در هر شیفت تحویل افراد می باشد.

- همکاری و هماهنگی با سایر ایستگاهها در عملیات مشترک

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

فرمانده شیفت

- شرکت در آموزشهای ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات، فنی، حرفه ای، اداری، عقیدتی و دوره های تخصصی

- تحویل ایستگاه و وسایل و تجهیزات و خودروها و دفتر ثبت وقایع به هنگام شروع و در پایان کار با فرمانده شیفت قبل و بعد

- نظارت بر کار عملیاتی افراد و کارهای جاری ایستگاه

- نظارت بر وسائط نقلیه و تجهیزات حریق یا نجات که از هر جهت آماده بهکار باشند

- گزارش آمار افراد و اتومبیهال و تجهیزات کادر حریق یا نجات و تغییرات آن بعد از تحویل شیفت

- نظارت و کنترل بر آزمایش وسایل ارتباطی ایستگاه و بازدید به موقع شیرهای آتش نشانی محدوده

- بررسی کلی محل حادثه، تقسیم کار و اعلام وضعیت حادثه و کمک خواهی از ستاد فرماندهی در صورت لزوم

- اطمینان از اطفاء کامل حریق یا خاتمه عملایت نجات و عدم امکان شعله ور شدن مجدد آن

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

آتش نشانان راننده

- اطمینان از آمادگی فنی وسایل و تجهیزات و سلامت کامل خودروهای آتش نشانی و هدایت آنها به محل حریق یا حادثه

- به کار انداختن وسایل و تجهیزات موتوری از قبیل تلمبه ها ـ کفسازهاـ پودرپاش هاـ مانیتورها و سایر ابزار و تجهیزات

- اقدام فوری در جهت رفع نواقص جزیی وسایل و تجهیزات تحت نظر

- اطمینان از وجود نظم و نظافت کامل وسایل و تجهیزات و خوردو تحویلی

- شرکت در امور نگهبانی، نظافت روزانه و دوره ای به صورت انفرادی و دسته جمعی

- شرکت در عملیات امداد و نجات یا اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار و مطابق دستورات مافوق با رعایت نظم و سرعت و مهارت

- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای و ...

- پاسخگویی به تلفن و مکالمات بی سیم ستاد هماهنگی (فرماندهی) و به صدار در آوردن زنگ و اخذ آدرس کامل محل حادثه و در صورت لزوم برقراری ارتباط با ستاد هماهنگی

- شرح در ورزش گروهی به منظور حفظ و تقویت قدرت بدنی و تندرستی

-استفاده از لباس فرم، نصب اتیکت

- حفظ شئونات زندگی دسته جمعی و رعایت کامل نزاکت و شخصیت حرفه ای در محل کار و حادثه توام با روحیه تعاون و رعایت شعائر مذهبی

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
0 کاراکتر ها
پیوست ها (0 / 20)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

معرفی رئیس سازمان

رئیس آتش نشانی رباط کریم

 

حمید رزاقی

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رباط کریم

 

(تقدیرنامه ها و تصاویر)

تصویر تصادفی

photo_2020-09-14_12-21-35.jpg

ورود کاربران

سایت های دولتی

نظرسنجی

عملكرد سازمان آتش نشاني رباط کریم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

با شهروندان

 

» باشگاه نجات یافتگان آتش نشانی رباط کریم

 

آتش نشانی رباط کریم

» در صورت بروز هرگونه حادثه ضمن حفظ خونسردی و دور شدن از محل حادثه با تلفن 125 تماس بگیرید.

» آتش نشانی رباط کریم بصورت 24 ساعته آماده شنیدن پیامها، انتقادات و پیشنهادات شما شهروندان محترم می باشد.

Template Design:Dima Group